Gradski servis

Batajnica – Gledateljka pita zašto se ne izgradi neki mega market u Batajnici koja ima oko sto hiljada stanovnika? (Rada)

 

Gradnja prodajnih prostora ovakvog karaktera zavisi isključivo od procene kompanija o isplativosti ulaganja i gradnje na pojedinim lokacijama. Grad beograd ne može uticati na odluku bilo kog investitora da izgradi uslužno prodajni objekat na određenoj lokaciji ukoliko je procenjeno drugačije . U bližoj okolini Batajnice postoji nekoliko tržnih centara i marketa koji verovatno zadovoljavaju potrebe građana i verovatno je to razlog što do sada nije izgrađen još jedan market.

Borča, 307 ulica – Gledateljka pita kada će dobiti pijaću vodu i kanalizaciju? (Spasenija).

 

Iz Direkcije za GGZ su nam odgovorili sledeće:

 

U prethodnom periodu izgrađena je sekundarna kanalizaciona mrežu u većem broju ulica u naselju Borča i Mali Zbeg, a u skladu sa postojećim kapacitetima. Postojeći primarni sistemi kanalizacione mreže ne raspolažu kapacitetima za dodatno priključenje korisnika, te je dalji razvoj kanalizacione mreže na levoj obali Dunava uslovljen izgradnjom planiranih primarnih objekata – kolektora u Zrenjaninskom putu i kanalizacione crpne stanice „Krnjača 2“, s obzirom da su ovi objekti glavni planirani odvodnici za naselja Borča i Krnjača.

Imajući u vidu da su za realizaciju kanalizacionog sistema potrebna velika finansijska ulaganja, koja se teško mogu obezbediti iz redovnih budžetskih prihoda, objekti kanalizacionog sistema na levoj obali Dunava predloženi su za finansiranje iz kreditnih sredstava EIB-a. Bord direktora Evropske investicione banke je odobrio kredit za izgradnju kanalizacije u opštini Palilula na levoj obali Dunava.

Programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2019. godinu koji je usvojila Skupština grada Beograda, Direkcija nema planiranih aktivnosti na izgradnji vodovoda koje bi obuhvatile  Ulicu 307. nova u Borči.

U saradnji sa Sekretarijatom za komunalne i stambene poslove mogu da se razmotre tehničke i finansijske mogućnosti da se izgradnja predmetnog vodovoda uvrsti u program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta u narednom periodu, a prema procedurama propisanim za kapitalne projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih prihoda i primanja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i u skladu sa prioritetima dostavljenim od strane gradske opštine Palilula.

Skojevsko naselje,ulica Luke Vojvodića –  parkiranje automobila po  trotoarima. Otežano je kretanje starijih građana i majki sa decom u kolicima. (Rada).

 

Iz Sekretarijata za poslove komunalne policije su nam odgovorili sledeće:

 

Povodom Vašeg podneska koji ste putem elektronske pošte uputili Sekretarijatu za poslove komunalne policije Gradske uprave grada Beograda, dana 17.06.2019. godine, a u vezi problema sa nepropisnim parkiranjem motornih vozila u ulici Luke Vojvodića, Beograd, obaveštavamo Vas da Komunalna policija u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o komunalnoj policiji (“Sl. glasnik RS“, br. 51/09) i Odlukom o komunalnoj policiji (“Sl. list grada Beograda“ br. 6/10, 23/13, 118/18 i 26/19), u cilju suzbijanja parkiranja i ostavljanja motornih vozila suprotno odredbama člana 23. Odluke o komunalnom redu („Službeni list grada Beograda“, br. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18 i 26/19), odnosno sprečavanja nepropisnog parkiranja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, kao i u cilju suzbijanja parkiranja i ostavljanja motornih vozila na javnim parkiralištima suprotno odredbama člana 19. Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, br. 12/10 – prečišćen tekst, 37/11, 42/11 – ispr., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18 i 26/19), odnosno sprečavanja parkiranja vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (parkiranje na pretplatnom i rezervisanom parking mestu, ometanje korišćenja javnih parkirališta i dr.), preduzima mere kako bi se uspostavio komunalni red.

Shodno navedenom, radi efikasnijeg i pravovremenog postupanja komunalnih policajaca, prijave za narušavanje komunalnog reda u smislu parkiranja i ostavljanja motornih vozila suprotno odredbama pomenutih odluka, građani mogu uputiti Komunalnoj policiji grada Beograda u trenutku narušavanja istog, pozivanjem brojeva telefona Beokom servisa 0800/110011 (besplatni poziv iz fiksne mreže) ili na 011/3090007 (poziv sa mobilnog telefona koji se naplaćuje), po kojima će komunalni policajci postupiti u najkraćem mogućem roku i u skladu sa zatečenim stanjem preduzeti mere na koje su ovlašćeni.

Ovom prilikom napominjemo i to da Komunalna policija u skladu sa svojim mogućnostima, prethodno utvrđenom rasporedu i raspoloživom broju patrola, kao i zavisno od obaveza koje ima i u drugim oblastima svog delovanja, svakodnevno vrši kontrolu nepropisnog parkiranja na teritoriji celog grada i ukoliko zatekne narušavanje komunalnog reda iz svoje nadležnosti preduzima mere na koje je ovlašćena, što će svakako činiti i u narednom periodu.

U predmetnoj stvari prijava se možete podneti i komunalnoj inspekciji opštine, odnosno grada, obzirom da navedeni organi vrše inspekcijski nadzor nad primenom odredbi pomenutih odluka, kao i Upravi saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koja pored ostalih, vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odluka US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon i 87/18 i 23/19).

 

Na putu ka groblju Lešće počela je montaža 5 nadstrešnica na stajalištima GSP-a. Kada će posao biti završen?(Nedeljko).

 

Iz GO Palilula su nam odgovorili da su sve nadstrešnice koje je Opština postavljala na pomenutom putu završene.

 

Gledateljka pita koje je radno vreme komunalne inspekcije? U petak posle 15 sati nije mogla da prijavi  problem ? (Milica)

 

U okviru Sekretarijata za inspekcijske poslove radi Sektor za dežurni inspekcijski nadzor i hitne intervencije – tel: 3309-675 Sektor radi svakog radnog dana od 7 do 22 časa, subotom, nedeljom i u dane državnih praznika  Odeljenje za dežurni inspekcijski nadzor i hitne intervencije – tel: 3309-282 •    prima, raspoređuje i rešava prijave građana i drugih subjekata koje se odnose na inspekcijske poslove iz delokruga Sekretarijata, naročito kada zahtevaju hitnu intervenciju i preduzimanje mera, kao i davanje obaveštenja po pozivima građana za ostvarivanje prava vezanih za delokrug rada Sekretarijata,  •    ostvaruju saradnju i rad sa svim sektorima u okviru Sekretarijata, •    obavlja poslove komunalnog inspekcijskog nadzora koji su u prvostepenoj nadležnosti grada i gradske opštine, a koji po svojoj prirodi bitno narušavaju komunalni red i ne trpe odlaganje i kao takvi zahtevaju hitnu intervenciju

 

 

 

 

Skojevsko naselje, ulica Luke Vojvodića –  parkiranje automobila po  trotoarima. Otežano je kretanje starijih građana i majki sa decom u kolicima. (Rada).

 

Pitanje je prosleđeno Sekretarijatu za poslove komunalne policije i po dobijanju odgovora gledateljka će biti upoznata sa njegovim sadržajem.

 

 

 

Na putu ka groblju Lešće počela je montaža 5 nadstrešnica na stajalištima GSP-a. Kada će posao biti završen?(Nedeljko)

 

Na ovo pitanje Beokom servis je odgovorio više puta. Prema odgovoru Sekretarijata za javni prevoz , GO Palilula  je preuzela obavezu da montira i postavi pomenute nadstrešnice i očekuje se da se to biti završeno u skorije vreme.

Gledalac pita kada će Avala i naselja oko Avale biti tretirana protiv komaraca?(Vojislav)

 

Iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju dobili smo informaciju da će se dana 17.7.2019. godine, po rasporedu, u terminu od 19,00 časova vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca iz aviona, na teritoriji delova opština Palilula (Leva obala Dunava), Barajevo i Novi Beograd. Akcija će se vršiti ukoliko vremenske prilike budu povoljne.

Raspored za ostale opštine biće blagovremeno objavljen.

 

 

 

Gledateljka kaže da žiteljima okoline Leštana, Zuca i Pinosave veliki problem predstavljju komarci. Navodi da se ova naselja uopšte ne spominju u saopštenjima za tretiranje komaraca, a ljudi ne mogu da izađu na terasu i ne otvaraju prozore. (Radmila)

 

O navedenom problemu Beokom je obavestio Zavod za bicide i medicinsku ekologiju, a o njihovom odgovoru gledateljka će biti naknadno obaveštena.

 

Borča, Lička 12 – Gledalac kaže da stanuje na poslednjem spratu i da mu krov prokišnjava. Kaže da su iz Gradskog stambenog slali ponudu pre pet godina ali problem nije rešen. Traži da Gradsko stambeno popravi krov.

 

Iz JP „Gradsko stambeno“ odgovaraju:Povodom pitanja koje ste nam uputili, obaveštavamo Vas sledeće:

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, vlasnici stanova ujedno su i vlasnici svih zajedničkih delova stambene zgrade u kojoj žive, te samim tim imaju i obavezu njihovog održavanja. Dakle, za početak je neophodno da upravnik stambene zajednice podnese zahtev za popravku krova, a ukoliko je reč o radovima većeg obima za koje stanarima upućujemo ponudu, neophodno je da ista bude prihvaćena, kako bi bila nastavljena dalja procedura u cilju rešenja problema.

 

na.

 

Ulica Mileve Marić br. 6 – gledateljka kaže da je zgrada u „haotičnom“ stanju. U njoj žive i Romi, koji ne plaćaju struju, porez, račune. Po celu noć galame, viču (od 11 uveče do 6 ujutru). (Milka)

 

Za narušavanje javnog reda i mira gledateljka može da se obrati MUP-u, a za narušavanje kućnog reda u stambenoj zgradi u vreme odmora, od 13 do 17 časova i od 22 do 06 časova, potrebno je da pozove Komunalnu policiju na brojeve 0800/ 11 00 11 i 011/30 90 007.

 

 

Gledateljka kaže da se migranti useljavaju u zgradu, koja je bila vlasništvo preduzeća „Ratko Mitrović“, u ul. Koste Glavinića br.10, pored Senjačke pijace i preko puta pošte. Prozori i staklena vrata su razbijeni na zgradi, a emigranti spopadaju meštane, kradu im novčanike i kriju se u toj zgradi.(Sandra)

 

O navodima gledateljke obavešteni su MUP, kao i opština, na čijoj teritoriji se nalazi predmetna zgrada i gore navedeni problem.

 

 

Altina, Mije Aleksića br. 2, 8 i 10. – Gledalac kaže da je Telekom razvlačio kablove i da oni zakačinju kuće na pomenutoj lokaciji kao i da se naslanjaju na strujni kabal. Pita može li to da se popravi?

Iz Telekoma dobili smo sledeći odgovor:

Na području naselja Altina u toku je modernizacija postojeće infrastrukture koja podrazumeva uvođenje optičke infrastrukture što će korisnicima omogućiti bolje i kvalitetnije usluge Telekoma Srbija. Dat je nalog podizvođačima da na adresi Mije Aleksića br. 2, 8. i 10. završe postavljanje optičkog kabla, tako da će u narednih par dana sporni kablovi biti postavljeni na način da se neće dodirivati sa objektima ili strujnim kablovima. Molimo korisnike za razumevanje i strpljenje.

Palilula, Kralja Dragutina  6 –  Po novom usvojenom urbanističkom planu grada da li će se rušiti kuće koje se nalaze u ovoj ulici pod brojem 6 i 8 pošto su to jedino ne srušene ili ne adaptirane  stambne jedinice u ovoj i okolnim ulicama.(Zorka).

 

 Za rešavanje ovog pitanja potrebno je da se gledateljka, sa brojem parcele, obrati Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove – Sektoru za sprovođenje planova , Ul. Kraljice Marije 1. ili na telefon 011/715 – 7212, gde će joj u vremenu za prijem stranaka dati adekvatan odgovor.

 

 

Braće Jerković 215. – gledateljka predala za uknjiženje stana pre godinu dana u 27 Marta.Kaže da ne može dobiti i nemoguće je zakazati na broj 0116355600.Pita kako da zakaže? (Biserka)

 

Iz RGZ dobili smo sledeći odgovor:

Sastanak u službi može se zakazati korišćenjem aplikacije  e zakazivanje na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Takodje stranka može dostaviti preko ove aplikacije primedbu na rad službe u kom slučaju će u roku od tri dana dobiti odgovor. Stranka može dobiti I informaciju ukoliko se obrati u pisanoj formi na e mail nadležne službe ili na e mail Sektora za katastar nepokretnosti kn@rgz.gov.rs.  Prigovor, zahtev stranka  može uputiti I putem pošte na adresu Sektora za katastar nepokretnosti Bulevar Mihajila Pupina 39. Beograd, u kom slučaju će dobiti odgovor u pisanom obliku . Neophodno je samo da se naglasi ko je podnosilac zahteva , odnosno broj predmeta pod kojim se zahtev vodi.

Ovčanski put, 1013 nova – Gledateljka pita kada će ova ulica biti asfaltirana?(Anka)

 

Iz JP Putevi Beograda dobili smo sledeći odgovor:

Povodom Vašeg pitanja koji se odnosi na asfaltiranje ulice Ovčanski put, 1013 nova, obaveštavamo Vas sledeće:

Program radova Sekretarijata za saobraćaj donosi Gradonačelnik, kome predlog Programa dostavljaju na usvajanje JP „Putevi Beograda“ i Sekretarijat za saobraćaj, na osnovu predloga i prioriteta koje definišu gradske opštine, a u skladu sa opredeljenim sredstavima budžeta grada Beograda.

Uzimajući navedeno u obzir, neophodno je da se obratite nadležnoj gradskoj opštini, kako bi predmetnu ulicu predložili JP „Putevi Beograda“ da se uvrsti u predlog Programa radova Sekretarijata za saobraćaj.

 

Ljiljana Nedić  064/2357002  Može li da se uradi signalizacija kod Grocke na Smederevskom putu blizu osnovne škole  „Ilija Garašanin“ – ne postoji semafor, pešački prelaz ili ležeći policajac?

 

Pitanje je prosleđeno Sekretarijatu za saobraćaj koji će uzeti u razmatranje opravdanost zahteva o postavljanju signalizacije na pomenutoj lokaciji, čemu će gledateljka biti obaveštena.

Mirjana Katić 316 54 76 – Pohvala za službu hitne pomoći koja se bavi sanitetskim prevozom bolesnika uz pratnju tehničara. Vrlo ljubazni i korektni u pružanju usluga bolesniku bez pratnje.

 

Beokom servis je pohvalu prosledio Službi hitne pomoći u Beogradu.

Sve pohvale za osoblje Instituta za onkologiju i radiologiju naočito sa doktore  Petra R. , Srđana Nikolića i glavnu sestru Zoricu Bikić. (Vesna)

 

Beokom servis je preneo pohvale gledateljke pomenutom osoblju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Rušanj –  Kako gledateljka da reši  problem sa komšijom koji ne održava plac. Potpuno zarasla površina, kopriva dostiže i preko 2 m. Plac je pored kuce, a gospođa je videla i zmiju koja izlazi sa neodržavane površine?(Ljeposava)

 

Borča – Popova bara – problem predstavljaju dve velike njive koje su zarasle u korov, a iz korova ne zna se šta ne izlazi.  Postoji li način da se vlasnici zemljanih parcela primoraju na održavenje , tačnije uklanjanje korova i ostalih biljaka.(Ljubica).

 

Zajednički odgovor na prvo i drugo pitanje dobili smo iz Komunalne inspekcije i glasi:

 

Odredbom člana 30. Odluke o komunalnom redu („Sl. list grada Beograda“, br. 10/11, 60/12, 51/14  92/14, 2/15, 11/15,l 61/15, 75/16 i 19/17), predviđeno je  da vlasnik, korisnik ili neposredni držalac površine-parcele koja je vidljiva sa javne površine ili sa površine u javnom korišćenju, da je dužan da istu održava u urednom stanju na način da visina trave ne prelazi 20 cm, da uklanja korov, seče šiblje, grane i ostalo, da redovno orezuje živu ogradu;

– da je odredbom člana 60. iste Odluke utvrđena nadležnost komunalne inspekcije, u predmetnom slučaju gradske opštine.

Dakle, podnošenjem prijave Odeljenju za komunalnu inspekciju  GO , komunalni inspektor će saglasno svojim nadležnostima pokrenuti postupak inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti protiv lica koje je vlasnik, korisnik ili neposredni držalac sporne parcele, te obaveštavamo gledateljke da mogu da se obrati ovoj inspekciji kako bi se preduzele mere, saglasno gore označenoj Odluci.

Napominjemo, da bi i ove podatke mogli smatrati prijavom, ali oni nisu potpuni, tj. ne znamo niti mesto gde se parcela nalazi, niti znamo ime  vlasnika, korisnika ili neposrednog  držaoca parcele, te molimo za više podataka kako bi ova inspekcija postupila saglasno prijavi.

Molimo gledateljke da dostave tražene podatke Komunalnoj inspekciji na teritoriji GO gde se nalaze zapuštene površine.

Vremenski podaci

Sreda
Grmljavina

Trenutna temperatura 21°C

Grmljavina

Četvrtak
Poslepodnevni pljuskovi

Max: 30°C
Min: 21°C

Poslepodnevni pljuskovi

Vremenska prognoza za 5 dana