Gradski servis

Vojvode Stepe 413a – 415 – Gledateljka kaže da na putu stoji rupa oko šahta već dve godine.(Mirjana)

 

Iz JKP Beograd put su nam odgovorili da će ekipe izaći na teren i u skladu sa dinamikom izvođenja radova sanirati rupu na pomenutoj lokaciji.

Gledateljka pita gde može da nabavi lek REFENOR-A ? (Ibolka)

Iz Apotekarske ustanove dobili smo sledeći odgovor:

Lek Roferon a (rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu 3M i.j./0,5ml; napunjen injekcioni špric  1×0,5ml) više nije registrovan u Republici Srbiji rešenjem Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije br. 515-01-00533-17-001 od 01.10.2018,godine. Gledateljka bi trebalo da se obrati svom lekaru radi ordiniranja odgovarajuće terapije.

Leštani,ul.Maršala Tita 60- od kafića užasna noćna buka,galama,nemiri od ljudi koji celu noć piju.Prijavili više puta policiji. (Fadil)

Iz Sekretarijata za poslove Komunalne milicije su nam odgovorili sledeće:

U vezi vašeg podnesaka, upućenog Sekretarijatu za poslove komunalne policije, putem elektronske pošte dana 14.08.2019. obaveštavamo Vas sledeće:

Radno vreme ugostiteljskih objekata propisano je Odlukom o radnom vremenu  ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br.86/2014 – prečišćen tekst, 86/2016, 19/2017). Ugostiteljskim objektima za pružanje usluge ishrane i pića koji se ne nalaze u stambenim zgradama utvrđeno je maksimalno radno vreme, svakog dana od 00,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambenim zgradama utvrđeno je maksimalno radno vreme od 06,00 do 24,00 sata radnim danima i nedeljom, a petkom i subotom do 01,00 sat posle ponoći. Sekretarijat za poslove komunalne policije u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019) i Odlukom o komunalnoj policiji („Sl. list grada Beograda“, broj 6/10….26/19), vrši kontrolu, ima nadležnosti, odnosno postupa i primenjuje ovlašćenja, u slučajevima kada na licu mesta zatekne postupanje suprotno odlukama Grada, sankcionišući neodgovorna i nesavesna lica, a sve u cilju održavanja komunalnog reda.

Sekretarijat za isnpekcijske poslove grada Beograda, Sektor za zaštitu životne sredine, vodnu i sanitarnu inspekciju , u vršenju inspkecijskog nadzora rešenjem može naložiti preduzimanje mera za otklanjanje navedenog problema (merenje nivoa buke), i eventualno zabraniti rad u slučajevima kada se takvim radom uznemiravaju građani koji stanuju ili rade u susedstvu.

Prijavu za narušavanje komunalnog reda u momentu narušavanja, možete podneti besplatnim pozivom na broj 0800/110-011 iz fiksne mreže ili pozivom na 011/30-90-007 iz mobilne mreže, koji su otvoreni za građane 24 sata dnevno svakog radnog dana, vikendom i u dane državnih i verskih praznika, po kojima će komunalni policajci postupiti u najkraćem mogućem roku.

V.M.Lug, ul. Vladimira Ćorovića – Gledalac kaže da je dobio socijalni stan na korišćenje 2013 godine. Kaže da su stanari odmah posle useljenja stavili primedbe izvođaču na kvalitet radova. On je obećao da će sanirati vlagu ali ništa nije uradio. Traži da se preduzmu mere jer su vlaga i buđ veliki i sa tim problem ima većina stanara. (Dragoljub)

Iz Sekretarijata za imovinsko pravne poslove odgovorili su nam sledeće:

U najskorije vreme će nadležne službe iz Sekretarijata za imovinske i pravne poslove obići stanove u ul. Vladimira Ćorovića i utvrditi šta je potrebno za otklanjanje nedostataka.

Crvenih hrastova 6, Cerak, pre četiri nedelje se javiljala gledateljka zbog kvara na uličnoj rasveti  koja još uvek nije popravljena. Bandera ulične rasvete nalazi se ispred broja 3.(Branka)

Iz JKP Javno osvetljenje odgovorili su nam sledeće:

Obaveštavamo Vas da je kontrolno-komandnom centru JKP“Javnog osvetljenja“ Beograd prijavljena reklamacija građana za pomenutu lokaciju, te i da su ekipe blagovremeno izvršile uviđaj. Trenutno, postoji administrativna prepreka za osposobljavanje instalacije. Dobijanjem neophodne saglasnosti nadležnih, sprovešćemo sve nužne aktivnosti.

Da li lekovi za osteoporozu mogu da se refundiraju kod penzionera sa malim penzijama? (Slađana).

Iz RFZO su nam odgovorili sledeće:

Osigurana lica RFZO pravo na lekove ostvaruju u skladu sa Pravilnikom o Listi lekova koja se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog oisguranja. Lek propisuje izabrani lekar. Izabrani lekar ceni ispunjenost uslova za propisivanje i obezbeđivanje leka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u svakom konkretnom slučaju.

Ukoliko penzioner, kao i bilo koje drugo osigurano lice, ispunjava indikacije za propisivanje i izdavanje leka za osteoporozu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, plaća samo participaciju za propisani lek. Ako je osigurano lice po osnovu malih primanja oslobođeno plaćanja participacije ne plaća participaciju za lek u fiksnom iznosu od 50,00 dinara po kutiji izdatog leka. Participaciju u procentualnom iznosu plaćaju sva osigurana lica, bez obzira na  osnov osiguranja i visinu primanja.

Da li će biti povećane invlidske onkološke penzije i do kada traje invalidnina kod invalidskih penzija i da li se nešto menja sa 65 godina starosti? (Bojana).

Iz PIO fonda su nam odgovorili sledeće:

U  skladu sa zakonom svim korisnicima penzija usklađivanje se vrši na isti način i istom dinamikom, bez obzira na to kojoj kategoriji osiguranika pripadaju (zaposleni, samostalne delatnosti ili poljoprivrednici), odnosno bez obzira na vrstu penzije (starosna, invalidska ili porodična).

Korisnik invalidske penzije ima pravo na invalidsku penziju dok god postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

Odredbama Zakona o PIO nije predviđeno da korisnici invalidske penzije, kada napune godine života potrebne za ostvarivanje prava na starosnu penziju, mogu da ostvare pravo na starosnu penziju. Međutim, ukoliko se desi da korisniku invalidske penzije ona u međuvremenu bude ukinuta, jer je na kontrolnom pregledu konstatovana promena u zdravstvenom stanju, odnosno utvrdi se da nema više potpunog gubitka radne sposobnosti, nema smetnji da on ostvari pravo na starosnu penziju kada ispuni za to zakonom propisane uslove.

Oplenačka i Serdar Janka Vukotića – Gledateljka kaže da Zelenilo nije počistilo lišće i travu još od pre tri meseca. Traži i da se orežu grane na ovoj lokaciji.(Svetlana).

Iz JKP Gradsko zelenilo dobili smo sledeći odgovor:

Ovim putem Vas obaveštavamo da je pomenuti list opao ove godine,  zbog velikih temperatura i biće uklonjen u jesenjem periodu, jer je za tada predviđeno sakupljanje, utovar i odvoz lišća.

Postojeća gomila od orezivanog šiblja, žive ograde biće uklonjena u što kraćem roku.

Za sada grane na predmetnim stablima ne predstavljaju problem, ali na jesen kada se završi

vegetacioni period biljaka i kada se steknu uslovi za radove na orezivanju stabala, biće izvršeno proređivanje i izdizanje krošnji stabala.

Petlovo brdo,ugao ulica Miloša Tenkovića i Bože Baucela-Komšija isekao drva,nabacao piljevinu na ulicu koja je inače tesna i time zauzeo pola ulice. Očistio ispred svoje kuće i piljevinu prebacio na ulicu,što je vrlo opasno(brzo voze,uska ulica). Kaže da je više puta zvao Komunalnu policiju i Beokom ali ništa.? (Petar)

Beokim je uvidom u evidenciju poziva utvrdio da sa broja telefona koji je gledalac ostavio, u 2019 godini nije pozivana Komunalna policija i Beokom, kako on tvrdi već je sa ovog broja poslednji poziv obavljen 2015 godine kada je prijavio buku u komšiluku. I pored toga prijava gledaoca je prosleđena Komunalnoj policiji koja će izaći na lice mesta i preduzeti odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.

Husinskih rudara 25 – Gledateljka kaže da je kao upravnik zgrade tražila od JP za stambene usluge uvođenje led rasvete u oktobru 2018 godine.Obećavali su joj nekoliko puta da će doći ali ništa . Pita kada će biti uvedena led rasveta? (Svetlana)

 

Iz JKP Gradsko stambeno su nam odgovorili sledeće:

 

Povodom pitanja koje ste nam uputili, obaveštavamo Vas da su radovi izvedeni, odnosno da je LED rasveta postavljena u predmetnoj zgradi.

Novi Beograd, Mileve Marić Ajnštajn 8-12, u ovim zgradama stanari redovno plaćaju održavanje zgrade, ali od nove godine niko ne čisti i ne održava stepenište i       zelene površine oko zgrade. Upravnik zgrade je intervenisao, ali i dalje ništa.

 

Iz JKP Gradsko stambeno su nam odgovorili sledeće:

 

Povodom pitanja koje ste nam uputili putem elektronske pošte, obaveštavamo Vas da predmetne zgrade nisu u sistemu održavanja higijene JP „Gradsko stambeno“, te za opisani problem stanari treba da se obrate preduzeću kome je poverena pomenuta usluga.

 

Gledateljka kaže da je asfaltiran samo donji deo ulice Pere Todorovića i da su mašine otišle. Pita da li će se raditi i ostatak ulice? (Marija)

 

Iz GO Čukarica su nam odgovorili da nastavak asfaltiranja Ulice Pere Todorovića nije u planu za ovu godinu.

Brankova 26. – Gledateljka kaže da je prijavila Građevinskoj inspekciji u ulici 27.marta, radnike koji rade fasadu u broju 24 zato što su zabili klinove za skelu na njenu zgradu koja se nalazi u broju 26. Pita kada će inspekcija izaći? (Gordana)

 

Gledateljka je po ovom pitanju već dobila odgovor od strane Beokom servisa, 8.8.2019. godine i isti može potražiti na sajtu Studija „B“.

Gledateljka kaže da je u četvrtak u 11 h pre podne  ušla u autobus  na liniji 47- privatni  prevoznik (od Resnika do Slavije) kod Kapitol centra u  pravcu ka gradu. Nasilnička vožnja i verbalno maltretiranje putnika  je bila karakteristika ove vožnje. Kako sprečiti? (Merima)

 

Pritužbe na rad vozača putnici mogu da upute na e-mail adresu : info@bgprevoz.rs.

 

Sekretarijat za javni prevoz po pritužbi na rad vozača neodložno navedenu pritužbu prosleđuje odgovarajućem prevozniku, sa zahtevom da ispita sve navode , te da se vozač izjasni o navedenim okolnostima. Takođe , zahtevano je da se ukoliko utvrdi nepravilnosti u radu, u skladu sa poslovnom politikom preduzeća izrekne odgovarajuća mera i o svemu navedenom nas obavesti. Sekretarijat za javni prevoz preduzima mere kako bi se ovakve neprijatnosti za korisnike usluga svele na minimum.

 

Gledateljka pita da li na autobuskom stajalištu u 11. krajiške divizije može da se postavi nadstrešnica. (Dragica)

 

Iz Sekretarijata za javni prevoz dobili smo sledeći odgovor:

 

Najbliže stajalište objektu u Ulici 11. krajiške divizije br. 40 je stajalište Krajiške divizije za liniju 42 u Rasinskoj ulici, koje u smeru ka centru poseduju nadstrešnicu.

U tom smislu, postavljanje nadstrešnice u suprotnom smeru kretanja od pomenutog stajališta nije planirano zbog izlaznog karaktera i malog protoka putnika tog stajališta.

 

Gledateljka pita kada će biti izgrađena kanalizacija u Ripnju. (Svetlana)

 

Iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda odgovorili su sledeće:

Programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta nisu planirane aktivnosti na izgradnji kanalizacije u naselju Ripanj, jer na ovom području ne postoji zasnovan kanalizacioni sistem.

Grad Beograd će u narednom periodu sagledavati tehničke, pravne i finansijske mogućnosti za formiranje kanalizacionog sistema i na ovom području.

Trošarina, okretnica tramvaja – Gledateljka kaže da nema ni jedne kante ili kontejnera i da je jako prljavo.Traži da se postave novi sudovi za odlaganje smeća. (Branka)

 

Iz JKP „Gradska čistoća“ su nam odgovorili da je ekipa ovog preduzeća izašla na teren i, kako je u pitanju okretnica autobusa na Trošarini, kante za odlaganje sitnog komunalnog otpada biće postavljene u najkraćem vremenskom periodu.

Iz ovog preduzeća se zahvaljuju sugrađanki na sugestiji i mole za malo strpljenja.

Vukasovićeva 73, Rakovica – Gledateljka kaže da na površini od Amana do broja 73 ima veliki broj pacova. Pita da li može da se izvrši deratizacija? (Slavojka)

 

Iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju su nam odgovorili:

 

Dana 07.08.2019. godine operativna ekipa Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju izašla je na lokaciju i izvršila deratizaciju. Nakon deratizacije nastaviće se sa monitoringom pomenute površine kako bi se u slučaju potrebe izvršila ponovna deratizacija.

U slučaju da građani primete prisustvo štetnih glodara, molimo vas da njihovo prisustvo prijave na telefon Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju 011/3054-000 i 011/3054-011

Gostivarska 70, Voždovac – Gledateljka kaže da već duže vreme na ovoj lokaciji curi kanalizacija i da je smrad nesnosan. Pita kada će to biti popravljeno? (Branka)

 

Iz JKP BVK su nam odgovorili:

 

Obaveštavamo Vas da do izlivanja kanalizacije u Gostivarskoj ulici u nivou broja 70 dolazi usled kvara na internoj neuslovnoj kanalizaciji čija trasa prolazi kroz privatnu parcelu. Otpadne vode se slivaju niz neuređenu zelenu površinu, pa u nivou broja 70 u Gostivarskoj ulici izbijaju na kolovoz, teku površinom terena i gravitaciono ulivaju u gradsku kanalizaciju. Održavanje ispravnosti predmetne neuslovne kanalizacije nije u nadležnosti JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“.

M.M.Lug – Gledateljka se žali na komšiju koji drži petlove kikireze koji je bude rano ujutro.Traži da inspekcija reaguje ne osnovu Odluke o držanju domaćih životinja.

 

Beokom je pitanje prosledio Komunalnoj inspekciji GO Zvezdara i po dobijanju odgovora gledateljka će sa istim biti upoznata .