Gradski servis

 

(od 5.1) Voždovac, Ripanj – gledateljka pita da li može da se postavi nadstešnica ili bilo kakav zaklon na autobuskom stajalištu Draženovac za autobuse na linijama 405 i 345? (Stana)

 

Odgovor Direkcije za javni prevoz:

Mogućnost postavljanja nadstrešnice na predmetmetnom stajalištu biće razmotrena u narednom periodu u saradnji sa GO Voždovac, koja je iskazala želju i inicijativu da zajedno sa Direkcijom za javni prevoz razmotri mogućnost uređenja jednog broja stajališta JLPP-a na teritoriji Ripnja. Od saobraćajno-tehničkih uslova na terenu i rasposloživih resursa zavisiće direktno i mogućnost uređenja stajališta „Draženovac“.

(12.2016) Zemun, ugao Krajiške i Hercegovačke ulice – gledalac je više puta zvao da se žali kako je sklonjen znak zabrane prolaska kamionima preko 3,5 tone i kaže da je obećano da će znak biti vraćen, ali od toga ništa. Kaže da će teški saobraćaj uništiti skoro postavljene ležeće policajce. (Milan)

 

Gledaocu je već odgovarano iz JKP „Beograd put“ i Sekretarijata za sobraćaj (9.9, 2. i 12.12). ali je 19. decembra došao odgovor Direkcije za puteve:

Prema informaciji Direkcije za puteve, koja održava saobraćajnu signalizaciju, Direkcija je izdala nalog Nadzornom organu da provere da li je predmetni zahtev opravdan i da, ukoliko ništa ne bude sporno, obnove i vrate u prvobitno stanje nosač sa znakom na teret sredstava redovnog održavanja, – glasi novi odgovor, koji smo dobili od Direkcija za puteve Sekretarijata za saobraćaj.

 

 

 

(od 20.2) Novi Beograd, Blok 44, DZ NB u Nehruovoj – gledateljka se požalila na rad DZ NB; kaže da se više puta desilo („od novembra tri puta“) da kada su praznici na fizikalnoj medicini ne odrađuju predviđene terapije. Tačnije, ukoliko spoje dane zbog praznika i u toj nedelji nema terapija, a izostale termine terapije neće da nadoknade (npr. od 10 prepisanih pacijent dobije 8). Žalila se direktorki Doma zdravlja ali joj je odgovoreno da je to tako kako je. (Ljiljana)

 

Odgovor Doma zdravlja Novi Beograd:

Uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrdili smo da pacijentkinja Ljiljana  nije bila na fizikalnoj terapiji u Domu zdravlja Novi Beograd u periodu koji je navela.

Inače, broj i vrstu terapije određuje lekar fizijatar, i obavezno posle sprovedene fizikalne terapije se obavlja kontrolni pregled. Shodno navedenom, fizijatar na kontrolnom pregledu u skladu sa medicinskim indikacijama određuje dalji tok lečenja.

 

 

 

Čukarica, Bele vode – pre tri meseca Palisadska ulica promenila naziv, kaže gledateljka i pita da li  zbog promene naziva ulice mora da menja sva lična dokumenta. (Magdalena)

 

Odgovor nadležnog Ministastva unutrašnjih poslova:

Ukoliko se promeni naziv ulice, građani koji poseduju važeću biometrijsku ličnu kartu sa čipom nisu u obavezi da podnesu zahtev za izdavanje nove lične karte zbog promene naziva ulice, već će im podatak o novom nazivu ulice biti unet u čip važeće lične karte, što je prednost u odnosu na biometrijsku ličnu kartu bez čipa.

Građani koji poseduju biometrijsku ličnu kartu bez čipa u obavezi su da podnesu zahtev za izdavanje nove lične karte, jer je prethodni naziv ulice evidentiran i vidljiv na obrascu važeće lične karte, kojom prilikom su dužni da prilože, između ostalog, i dokaz o izvršenim uplatama naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte.

Ukoliko građanin želi da mu u pasoš bude upisana nova adresa prebivališta, može podneti zahtev za izdavanje nove putne isprave u skladu sa odredbama Zakona o putnim ispravama, s tim što iz tih razloga nije neophodno menjati pasoš.

Vozač nije u obavezi da podnese zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole u situaciji kada se promeni naziv ulice u kojoj je prijavljeno njegovo prebivalište. Navedeno iz razloga što se u obrazac vozačke dozvole ne upisuju podaci o adresi prebivališta (naziv ulice i kućni broj), već se unosi samo podatak u kom mestu se nalazi prebivalište vozača.

Napominjemo da je vlasnik vozila dužan da podnese zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole ako se promeni naziv ulice u kojoj je prijavljeno njegovo prebivalište, zato što se u vidljivi deo i čip saobraćajne dozvole upisuju podaci o prebivalištu i adresi vlasnika vozila (mesto prebivališta, naziv ulice i kućni broj), – kaže se u odgovoru Odeljenja za medije i komunikacije MUP RS.

 

 

Sopot, selo Guberevac – ponovo se javila gledateljka da pita da li će i kada Guberevac dobiti vodovodnu mrežu. (Ljubinka)

 

Na ovo pitanje je više puta odgovarano, a poslednji put smo odgovor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dobili dobili 5.10.2016:

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je u okviru projekta izgradnje rezervoara Dubrava u svom Planu javnih nabavki za 2017. godinu predvidela pripremu tehničke dokumentacije, tj. objavu tendera za izradu Urbanističkog projekta sa projektom preparcelacije za rezervoar „Dubrava“.

Postupak izrade urbanističkog projekta trebalo bi da bude završen u drugoj polovini ove godine, – glasi novi odgovor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P, gde smo ponovo uputili pitanje.

 

 

Zvezdara – stalni gledalac Dragan javio se po treći put zadovoljan što je rešen njegov problem sa visokim računima za struju, koji je imao zbog neispravnog MTK uređaja. Zato je imao predlog da „Studio B bude zaštitnik prava građana“, jer efikasno rešava probleme građana.

 

Iako mu je odmah objašnjeno da je Studio B poslednjih godina privatna televizija (i radio), kao i da nisu vredeli napori iz godina pre privatizacije da STB postane i zvanični Javni servis građana Beograda, Dragan je i dalje branio svoju ideju, jer uspešno rešen problem koji je on imao. Zato smatramo da bi bilo i korisno da bude upoznat sa neophodnim činjenicama, koje očigledno nije mogao da nađe u specifičnoj vrsti medija koje prati.

U rešavanju komunalnih problema, građanima grada Beograda na usluzi stoje komunalna preduzeća, kojima se građani mogu lično obraćati. Na na čelu komunalnog sistema stoji Gradska uprava grada Beograda [www.beograd.rs], kojoj se građani mogu obratiti takođe – u celini ili u delovima (sekretarijatima), ali kako bi se lakše rešavali komunalni problemi i građani s lakše snašli u kontaktima sa komunalnim preduzećima ili upravom na usluzi im je Beokom servis (Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima) koji postoji od 2003. godine i koji u svom sastavu ima Pozivni centar sa besplatim br.tel. (0800/110011) koji upravo tome i služi – posredovanju i olakšavanju kontakta građana i komunalnih službi u rešavanju komunalnih problema, tako da je na taj način Draganov problem prijavljen EDB i rešen.

Sa druge strane, institucija Zaštitika građana (ombudsmana), kako stoji na zvaničnom sajtu [www.ombudsman.rs] predstavlja nezavistan i samostalan državni organ, zadužen da štiti i unapređuje poštovanje sloboda i prava. Imunitet koji uživa Zaštitnik građana omogućava mu nezavisnost i samostalnost u radu. Posebnu pažnju Zaštitnik građana posvećuje zaštiti: 1/ prava pripadnika nacionalnih manjina, 2/ prava deteta 3/ prava osoba sa invaliditetom 4/ prava lica lišenih slobode 5/ ravnopravnosti polova

Zaštitnik građana kontroliše, proveravajući navode pritužbe ili postupajući po sopstvenoj inicijativi, da li organi državne uprave, republički javni pravobranilac, organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja prema građanima postupaju u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije ili načelima rada dobre uprave.

Uloga institucije Zaštitnika građana, definisana Ustavom Republike Srbije i Zakonom o Zaštitniku građana, jeste da neprestano utiče na poštovanje ljudskih sloboda i prava ličnim autoritetom i ugledom institucije. (…) Organi uprave imaju zakonom uspostavljenu obavezu da sarađuju sa Zaštitnikom, omoguće mu pristup svoji prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke, bez obzira na stepen tajnosti, kada je to od interesa za postupak koji se vodi. Kada je to od značaja za postupak koji vodi Zaštitnik građana ima pravo da obavi razgovor sa svakim zaposlenim organa uprave, a funkcioner organa uprave dužan je da mu to obezbedi (…).

Nadamo se da se da je iz prethodnih citata jasno koja služba ili institucija čemu služi i ko treba da olakša usluge iz komunalne problematike, a ko da obezbedi zaštitu prava građana (u najširem smislu). U istom kontekstu nepotrebno je naglašavati ulogu medija, koji imaju sasvim posebno mesto i ulogu, ali – kao što pokazuje primer ove rubrike – mogu da budu i uspešan posrednik u rešavanju problema, ali ne i da zamene državne organe.

Stalni pratilac rubrike, slepi sugrađanin Budimir dobio je treće unuče kada mu se porodila ćerka u GAK Višegradska. Prvo je pohvalio dr Oliveru Kontić koja je mnogo pomogla pri porođaju. Ima i dve primedbe: 1/ kada su hteli da prijavi dete u klinici su rekli da „nisu u sistemu“ i da rade samo tri prijave dnevno za izvod iz matične knjige rođenih, za zdravstvenu knjižicu i prijavu boravišta. Drugi problem je što njegova ćerka nije dobila bebi paket.

Druga gledateljka čula je Budimira i kaže da se njena snaja pre mesec dana porodila u GAK (Višegradska), nije mogla da prijavi dete kada je izlazila iz porodilišta, a takođe nije dobila bebi paket.

 

– Budimirove pohvale uputili smo na dostupnu adresu GAK sa sajta Kliničkog centra Srbije.

– Što se tiče bebi paketa, iz nadležnog Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu odgovorili su nam da su pozvali i Budimira i gledateljku Snežanu, i uputili ih na direktan kontakt sa magacionerom, kako bi odmah mogli da preuzmu babi paket koji im svakako sleduje. Takođe, u Sekretarijatu kažu da su im uputili veliko izvinjenje zbog kraćeg zastoja u isporuci paketića, do čega je došlo zbog pojedinih poteškoća, a podsećaju da su u ovom delu oslonjeni isključivo na donatore.

– U Sekretarijatu za upravu kažu da u vezi sa elektronskom prijavom beba nemaju informaciju da postoji problem u GAK Višagradska, ali postoji mogućnost da pojedine prijave ne mogu da se vrše elektronskim putem zato što podaci o roditeljima nisu upisani u sistem, pa se u tom slučaju prijave vrše na osnovu „papirnih prijava“ i potrebno je da se roditelji obrate matičaru matičnog područja Savski venac.

Stalni gledalac sa Banovog brda kaže da često putuje do Draževca, pa pita da li autobuska stajališta mogu biti bolje obeležena (nema table i sl), posebno na potesu od Vranića do Draževca. Takođe, pita da li na stajalištu kod trafo stanice („Rankovićeva kuća“) može biti postavljena nadstrešnica jer je neophodna putnicima iz Baljevca.

 

Odgovor smo dobili od Sekretarijata za javni prevoz:

Tokom tekuće godine planiran je početak aktivnosti na faznom obeležavanju stajališta JLPP-a u opštinama na široj teritoriji grada Beograda, pri čemu je za prvu fazu planirano obeležavanje stajališta JLPP-a u centralnim zonama ovih opština i postepeno širenje ka naseljenim mestima na široj teritoriji grada.

Postavljanje nadstrešnice na predmetnom stajalištu nije planirano usled nepovoljnih saobraćajno-tehničkih karakteristika, uslovljenih geometrijom terena i položajem i izgledom kanala za odvodnjavanje atmosferskih voda.

 

Stari grad, Čika Ljubina 7 – javila se gledateljka iz Štutgarta nezadovoljna stanjem zgrade u kojoj je rođena; kaže. „u zgradi se često menjaju stanari, pa kako ko dođe renovira stan“. Šut i drugi građevinski materijal ostavlja se u hodniku zgrade, a onda drugi stanari iz zgrade i pasaža koji izlazi na Knez-Mihailovu ulicu na tom mestu bacaju smeće. Takođe, u prolazu zgrade vlasnici dovode kućne ljubimce koji tu obavljaju nuždu, pa gledateljka kaže da vlada komunalni nered i izvor zaraze. O ulazu i prolazu brine jedino komšija sa 1. sp, koji je i predsednik Skupštine stambene zgrade.

 

Pitanje i problem upućeni su nadležnoj komunalnoj inspekciji GO Stari grad. Iz nadležne službe opštine zvali su nas da potvrde da će inspektori izaći na teren i da će nam odgovoriti u toku narednog dana.

Gledateljka kaže da u poštama nije moguće pronaći koverte za nagradnu igru, pa pita da li će ih još biti i gde?

 

Za pomenutu nagradnu igru, pa i propozicije nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i to u u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 436-994/2017 od 3.2 2017. godine.

Na sajtu ovog Ministarstva[ www.mduls.gov.rs ]  objavljeno je sledeće:

„Fiskalni računi i slipovi dostavljaju se u besplatnim kovertama Pošte Srbije na kojima će već biti odštampan poštanski fah na koji treba poslati kovertu. Građani treba samo da popune lične podatke – ime i prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon. Poštarina za slanje ovih koverata takođe je besplatna.“

Zbog toga, sve primedbe, pitanja i predlozi mogu se slati samo na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave [www.mduls.gov.rs], Birčaninova 6. Kontakt centar za igru „Uzmi račun i pobedi“; tel. 3620-146; imejl: uzmiracun@mduls.gov.rs na koji smo posali pitanje i dobili odgovor:

– Molimo Vas za strpljenje jer će biti dovoljno koverata u svim filijalama. Trenutno se štampa veliki broj koverata i u najskorijem periodu će biti distribuirane na teritoriji cele Republike Srbije, – glasi odgovor Kontekt centra nagradne igre.

Grocka, Kaluđerica – gledateljka prijavljuje da je pešački prelaz kod Osnovne škole „Aleksa Šantić“ (kralja Petra prvog) ne vidi jer se boja sasvim izbrisala, pa traži da se okolina škole propisno zaštiti, jer prelaz koriste i prvaci.

 

Odgovor JKP „Beograd put“:

Prijava je evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP „Beograd put“. Čim vremenski uslovi dozvole, ekipe Saobraćajne signalizacije će raditi na redovnom obnavljanju i obeležavanju horizontalne signalizacije, po planu rada i poštujući prioritete.

Zone škola, pa tako i lokacija koju sugrađanka navodi su u prioritetu. Ekipe već rade na određenim lokacijama, tako da će i pešački prelaz kod OŠ „Aleksa Šantić“ biti obnovljen u najskorije vreme.

Zvezdara, Čede Mijatovića 1 – gledalac se javio da pohvali Studio B i EDB, jer su ga posle uključenja u program zbog velikih računa za struju iz EDB-a pozvali i rekli da će mu zameniti MTK uređaj, a računi će mu biti umanjeni do zamene, (npr. 11.000 dinara za oktobar).

 

Dragan se javio 3. februara kad je čuo da se na neispravno merenje jeftine/skuplje tarife struje žali stalni gledalac iz Sremčice, za koga smo dobili odgovor prethodne nedelje.

Na Draganovo pitanje od nadležne službe EPS ditribucije još uvek nismo dobili odgovor, ali je najvažnije da je njemu problem rešen.

 

(od 17. 2) Novi Beograd, Blok 72 – gledateljka pita kako upisati u katastar stan u zgradi koju je podiglo preduzeće „Rad“ (u stečaju).  (Branka)

Odgovor nam je stigao od Službe katastra nepokretnosti Novi Beograd:

Obaveštavamo Vas da zgrada jeste upisana bez upotrebne i građevinske dozvole, kao i da ima stanova koji su upisani sa svojinom. Takođe i vi možete podneti zahtev za upis sa odgovarajućom dokumentacijom, – odgovorili su nam iz SKN NBGD, odakle smo dobili i dopunu odgovora:

U prethodnom odgovoru izostavljeno je da se navede da su stanovi koji su upisani sa svojinom u Ulici Dušana Vukasovica br.44 (objekat bez upotrebne i građevinske dozvole) upisani na osnovu Ugovora o otkupu koji je zakonom dozvoljen.

 

 

Novi Beograd, Blok 70 (kod Kineskog tržnog centa) – gledalac kaže da su automobili zauzeli sav slobodan prostor u tom kraju, da ima mnogo smeća i moli da se napravi jedan park u tom delu grada, jer su od automobila i smeća postojeći parkići uzurpirani i uništeni. (Aleksandar)

Uputili smo JKP „Gradska čistoća“ i inspekciji GO NBGD Vaš zahtev za pojačano delovanje na površinama za koje su nadležni, iako smo sigurni da su u ovom JKP i inspekcija navikli da budu posebno aktivni kada je ovaj deo grada u pitanju. U slučaju da smatrate da bi izgradnja novog parkića nešto rešila, možete takav zahtev uputiti na adresu GO Novi Beograd. Ipak, realnije izgleda, a i praktičnije je – ako već sami kažete da su „postojeći parkići uništeni“ – obnoviti postojeće površina nego novosagrađene rekreativne površine pepustiti potencijalnom uništavanju. Zato smo tako pitanje i prosledili GO NBGD i JKP „Zelenilo Beograd“.

– Bahato i pogrešno parkiranje sankcioniše Komunalna policija, pa bi najbolje bilo da se ovakve pojave prijave njihovim pripadnicima, koji na licu mesta svojim tabletima slikaju prekršioce, ostavljajući im obaveštenje ispod brisača, a prekršajni nalog se šalje na kućnu adresu.

Gledateljka može pozvati opratere Komunalne policije birajući besplatni br. Pozivnog centra Beokom servisa 0800/110011 – opcija 2 (bez biranja br. 2 javlja se operater Beokoma) ili 011/30-90-007 (u slučaju da zove sa mobilne ili druge mreže).

– Odgovor smo dobili od JKP „Zelenilo Beograd“:

Površine koje su obuhvaćene Programom redovnog održavanja JKP „Zelenilo Beograd“ svrstane su u kategorije održavanja. Parkovi i skverovi svrstani su od prve do četvrte, ulični travnjaci i saobraćajnice u četrvrtu, zelene površine stambenih naselja u petu, a delimično uređene površine u šestu kategoriju održavanja. Sve kategorije karakteriše određen broj ponavljanja osnovnih operacija održavanja zelenila. Nivoi održavanja po kategorijama ujednačeni su na svih deset opština.

Zelene površine koje se nalaze u blizini „kineskog tržnog centra“ u Bloku 70 pripadaju 5. kategoriji zelenih površina. Sve javne zelene površine u okviru stambenih naselja Beograda u Programu redovnog održavanja JKP „Zelenilo-Beograd“ svrstane su u 5. kategoriju održavanja. Površine stambenog naselja BLOK 70 izgrađene su prema projektu, što je uključilo izgradnju svih potrebnih dečjih i sportskih igrališta, šetnih i komunikacijskih staza, parkinga i sl. JKP „Zelenilo Beograd“ sve površine na predmetnoj lokaciji čisti pojačanim intenzitetom zbog blizine tržnog centra, velikog broja korisnika i nesavesnog odlaganja i deponovanja smeća na zelenim površinama. JKP „Zelenilo Beograd“ se trudilo da reši nepropisno parkiranje vozila ograđivanjem slobodnih zelenih površina gde god je to bilo moguće, iako takav vid zaštite remeti funkcionisanje ekipa „Zelenila“ na terenu (pristup mehanizaciji, grabuljanje, košenje, utovar…). „Zelenilo Beograd“ će se i dalje truditi da održi površine Bloka 70 urednim i čistim. Apelujemo na korisnike ovih površina da ne prljaju zelene površine i da ne parkiraju vozila na travnjacima, jer samo na taj način možemo sačuvati našu okolinu.

 

 

 

Palilula, Karaburma, Mirijevski bulevar – stalni gledalac „Miša sa Karaburme“ pohvalio je Studio B, jer je posle njegove prijave neuređenpg trotoara, došla ekipa i popravila oštećenje. Ima zamerku što se umesto konstruktivnih pitanja u vezi komunalnih problema, objavljuju „privatne pohvale“ gledalaca, pa za takvo javljanje sugeriše popodnevni termin. (Miša)

Miša sa Karaburme postavio je 6. februara pitanje sanacije oko 10m² trotoara na Mirijevskom bulevaru; u pitnju je bila popravka vodovodne cevi, ali trotoar nije vraćen u prvobitno stanje, pa smo od JKP BVK dobili odgovor da je na pomenutom mestu krajem januara saniran kvar vodovodne cevi i da je 30. 01. 2017. kvar odjavljen JKP „Beograd put“ pod br. 385, a od JKP „Beograd put“ da se u skladu sa postojećim planom rada Službe građevinske operative očekuje sanacija „namernog kvara“ na lokaciji za 7.02.2017.

 

 

Vračar – gledateljka kaže da bi htela da napiše testament, pa pita da li su joj dovoljna dva svedoka ili dokument mora da se overi u sudu.

 

Imajući u vidu da Zakon o nasleđivanju poznaje različite vrste testamenata, zaveštalac je potpuno slobodan da odluči da li će testament uraditi sam tako što će na listu hartije svojeručno napisati i potpisati izjavu svoje poslednje volje, u sudu, kod advokata. Takođe, može se napisati testament u prisustvu dva svedoka, i tom prilikom ostavilac će izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao, da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeručno potpisati. Svedoci se takođe istovremeno potpisuju na sačinjeni testament, uz naznaku da se radi o svedocima, pri čemu svedoci ne mogu biti srodnici ostavioca niti druga lica koja imaju interes. Ovako sačinjen testament može se predati sudu na čuvanje. Testament se može sastaviti i kod javnog beležnika (javnobeležnički testament), – kaže naš pravnik.

 

 

 

(od 12.1) Grocka, Vrčin, Srednji Prnjavor – na autobuskoj stajalištu „Kasapovac“, bila je kućica koja je putnicima služila kao zaštita, međutim u nju je udario kombi i sada na stanici nema ničega. Da li može da se postavi neka nadstrešnica ili zaklon? (Ljiljana)

Odgovor Direkcije (sada Sekretarijata) za javni prevoz:

Pomenuta nadstrešnica na stajalištu bila je nestandardnog tipa – improvizovani zaklon, koji se kao takav nije nalazio u zvaničnoj evidenciji Direkcije za javni prevoz.

Kako stajalište u postojećim uslovima nema izdvojenu površinu za zaustavljanje vozila van osnovnog kolovoza, što definiše i tretira Zakon o javnim putevima, nezgoda u kojoj je došlo do oštećenja improvizovanog zaklona je upravo nastala zbog neuređenih saobraćajnih površina i nedovoljnog prostora da se na odgovarajući način postavi nadstrešnica. U skladu sa navedenim, kako su ranije definisani i opredeljeni prioriteti za 2017. godinu, Direkcija za javni prevoz za sada nema u planu postavljanje novog tipa nadstrešnice na predmetnom stajalištu, a preduslov daljem angažovanju svakako jeste prethodno uređenje saobraćajnih površina prema uslovima upravljača puta JP „Putevi Srbije“, – kažu u Direkciji za javni prevoz.

 

(od 13.1) Palilula, Borča, Kikindska ulica – veoma je duga i tuda ne prolaze vozila javnog gradskog prevoza, pa se gledateljka žali da sa malom decom moraju da pešače više od kilometar do stanice autobusa 95 i 96, kako bi stigli do vrtića, odnosno škole. Da li je moguće uvođenje neke linije? (Silvija)

Odgovor Direkcije (sada Sekretarijata) za javni prevoz:

Povodom dopisa koji se odnosi na probleme stanovnika Kikindske ulice (naselje Pretok je u pitanju) po pitanju dostupnosti linijama javnog gradskog prevoza, obaveštavamo Vas da su stručne službe Direkcije za javni prevoz analizirale situaciju na terenu i ispitale moguća rešenja kada je u pitanju uspostavljanje minibus linije koja bi povezivala stanovnike predmetnog naselja sa Zrenjaninskim putem i dalje drugim delovima grada.

S obzirom na to da postojeća mreža saobraćajnica u naselju ne ispunjava uslove koji su propisani za kretanje vozila javnog prevoza na redovnim linijama, kao i da ne postoji adekvatna lokacija za okretanje vozila javnog prevoza, zaključeno je da ne postoji osnov za uspostavljanje linije.

 

 

 

Čukarica, Sremčica, Dvoržakova 37 – stalni gledalac dvaput je zvao (od 3. i 10.2) da bi se žalio na EDB, jer kaže da je skuplja tarifa u januaru pet puta više potrošena od niže; gledalac je problem prijavio i 30.1. da bi se radnici tog preduzeća pojavili 4.02. i konstatovali da je brojilo u kvaru. Rečeno je da će doći, ali od tada niko nije pojavio; 30. januara uverio se da se jeftinija tarifa za struju ne uključuje na vreme noću, a u više navrata dežurao je posle 24  i utvrdio da niža tarifa kasni 15 min. i više. (Dragoslav)

Odgovor nam je stigao preko Informativnog centra EPS Distribucije (ranije EDB):

Dana 6.2.2017.g. po nalogu za rad br.9608571, ekipa Odeljenja za održavanje MM EPS Distribucija izašla je na teren u ul. Dvoržakova br.37 (EDB-241224183), izvršila kontrolu mernog mesta i ustanovila neispravnost MTK uređaja.

Ponovnim izlaskom na teren dana 13.02.2017.g. po nalogu za rad br.2715340, izvršena je zamena neispravnog MTK uređaja i merno mesto je dovedeno u ispravno stanje. Nalog je dalje prosleđen nadležnoj službi radi korekcije računa za el.energiju stanarima zgrade u ul.Dvoržakova br.37, o čemu će te biti obavešteni, – kažu u preduzeću EPS Snabdevanje.

 

 

Novi Beograd, Blok 72, ulica dr Ivana Ribara 44 – kada su stanari podneli zahtev za upis u katastar saznali su da njihova zgrada ima samo privremenu građevinsku dozvolu, jer je preduzeće „Rad“ otišlo u stečaj. Zato sada stanari ne mogu da uknjiže stanove – žali se gledateljka ali i tvrdi da su neki ipak upisali svoje stanove. Šta da radi? (Branka)

Odgovor nam je stigao od Službe katastra nepokretnosti Novi Beograd:

Obaveštavamo Vas da zgrada jeste upisana bez upotrebne i građevinske dozvole, kao i da ima stanova koji su upisani sa svojinom. Takođe i vi možete podneti zahtev za upis sa odgovarajućom dokumentacijom, – kažu u SKN NBGD i u formi direktnog obraćanja gledateljki.

 

 

Vremenski podaci

Nedelja
Vedro

Trenutna temperatura 2°C

Vedro

Ponedeljak
Pretežno sunčano

Max: 13°C
Min: 1°C

Pretežno sunčano

Vremenska prognoza za 5 dana